โพธิ์งาม เ. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้เป็นเบาหวาน ที่มีแผลที่เท้าและผู้ถูกตัดขาระดับใต้เข่า. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 57–68, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150334. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.