ศฤงคารินกุล ท.; พานิชเจริญ ล. การศึกษาการปฏิบัติจริง ปัญหาและอุปสรรคในการออกกำลังกาย และการทำกายภาพบำบัดเองที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 69–79, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150345. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.