เดชาศิลปชัยกุล ศ. การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 35–44, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150815. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.