ตันรัตนานนท์ ด. ผลลัพธ์ทางคลินิกและปัจจัยเสี่ยงของระบบการทำงานของไตที่ลดลงในผู้ป่วยไตเรื้อรังในคลินิกโรคไต. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 55–64, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150819. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.