สามารถ ก. ภาวะหลอดเลือดดำในสมองอุดตันในผู้ป่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2547-2552. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 65–72, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150823. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.