ประเคนรี น.; เทพสุริยานนท์ ส.; ทองประเสริฐ พ. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 73–85, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150826. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.