โพธิโยธิน พ. ผลการใช้ Care Map ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 99–114, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/150834. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.