กิตติว้ฒนาสาร ภ.; ยิ้มรัตนบวร พ. กระดูกต้นขาหักในเด็ก : ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อน ในระยะต้นและระยะยาว ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2547-2550. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 607–616, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152093. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.