สุขผ่องศรี ธ. โรคมะเร็งขององคชาต ผลการรักษาผู้ป่วยที่ไม่พบก้อนโตของต่อมน้ำเหลืองขาหนีบและการนำไปใช้ในการวางแผนการรักษาในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 617–626, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152097. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.