นามวิชัยศิริกุล น. นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ผู้ป่วยเปีนศูนย์กลาง และการบูรณาการการบริหารจัดการระบบบริการในประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 627–636, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152101. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.