สื่อยรรยงศิริ ภ. ปัจจัยทางด้านฮืโมโกลบินผิดปกติ ชนิดอี ที่มีผลต่อการวัดระดับน้ำตาลสะสมในผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 637–643, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152112. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.