คงสวัสดิ์ ว. การให้ dopamine ในผู้ป่วย Leptospirosis พื่อการรักษาไตวายเฉียบพลัน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 667–675, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152161. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.