รักราชการ ช. การผ่าตัด Maze Procedure ในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ Atrial Fibrillation : รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 703–710, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152608. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.