หาญชาญชัยกุล ก. การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 711–720, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152612. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.