พิพัฒน์พงศานนท์ พ. ผลการประเมินผลโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณสุข เขต 13 โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 721–728, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152616. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.