เพ็ชรักษ์ ก.; อินทเรือง อ.; จิตจำนง ฝ. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การคลอดก่อนกำหนดและพฤติกรรมการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในมารดาหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 87–100, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/153222. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.