เต็งประวัติ น. กรณีศึกษา : ผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 681–688, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/153641. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.