สมัครประโคน ต.; กาญจนฤทธากรณ์ ร. จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 215–230, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154110. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.