บูรณ์เจริญ ป.; ตื่นเต้นดี จ.; จรูญวัฒนเลาหะ ร. PAP SMEAR แบบใหม่ คุณภาพสูงลดความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีจังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2549. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 231–237, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154114. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.