กีรติสุขสกุล ร. การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่ได้รับการรักษาโรคปริทันต์มาแล้ว : รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 269–276, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154125. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.