ดีนกระโทก เ. การบูรณะฟันด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ : รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 319–328, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154145. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.