สืบนุการณ์ ช. การป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากมารดาสู่ทารกในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 371–383, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155339. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.