มิตรปราสาท พ. เปรียบเทียบการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธีตรวจด้วยตนเอง โดยใช้แปรงสีฟันเด็กอ่อนกับวิธี Pap smear ตามมาตรฐาน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 385–395, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155345. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.