ตัณฑประภา ป. ประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นของโครงการคัดกรองเบาหวาน ขึ้นจอประสาทตา โดยใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา ในจังหวัดสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 397–406, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155354. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.