พิพิธแสงจันทร์ ไ. ผลการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกของโรงพยาบาลสุรินทร์ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (พ.ศ. 2550). วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 407–414, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155361. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.