เธียรญาณี บ. ความเหมาะสมของการใช้เอกซเรย์เคลื่อนที่ ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลบุรีรมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 449–456, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/155408. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.