กิตติพิบบูลย์ ส. ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งคุกคาม ที่โรงพยาบาลตราด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 465–473, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156147. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.