สีหบัณฑ์ ส.; ทองสุทธิ์ ศ. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 475–482, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156151. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.