วิจักขณาลัญฉ์ ย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 483–492, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156158. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.