คุ้มจันอัด จ. ภาวะการณ์หมุนตัวของลำไส้ไม่สมบูรณ์ในเด็กโต : รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 493–501, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156162. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.