วิทยาไพโรจน์ เ. การศึกษาเปรียบเทียบการตกเลือดหลังคลอด โดยการรักษาแบบ Active management และ Expectant management ในระยะที่ 3 ของการคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 527–535, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156762. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.