กฤตสิน น. อัตราตายและอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 1(2), p. 567–573, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156844. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.