กิติโยดม ส. ประสิทธิผลการใช้ Preeclampsia Care Map (PCaM) ในโรงพยาบาลรับส่งต่อขนาดใหญ่. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 347–358, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/159411. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.