เถกิงศักดากุล ศ. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่สำเร็จในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเลิกบุหรี่ ณ โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 331–345, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/159725. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.