ธีรวิโรจน์ น.; สุขผดุง ส.; สุขสนิท ไ. ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 291–309, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/159742. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.