พี่งพิมาย ก. รายงานผู้ป่วย: การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 209–223, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/160730. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.