กิติยานันท์ ช. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาต้านวัณโรคไม่ถูกต้องในผู้ป่วยดื้อยา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 389–400, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/160759. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.