พิมพ์รัตน์ เ. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 33, n. 3, p. (1), 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/162370. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.