จงเจริญ พ. การคัดกรองโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนของทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 21–26, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173505. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.