วงค์ละคร ส. ภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคจี้ไฟฟ้าชนิด monopolar. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 37–44, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173510. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.