ฐิติสมบูรณ์ พ.; รัตรสาร ว. การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 45–58, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173512. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.