วัชโรบล อ. การประเมินความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของ บุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 59–71, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173514. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.