คงวัฒนานนท์ ร. การคลอดทารกแฝดสองในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 85–95, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173707. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.