วงศ์ประสิทธิ์ ภ. โรคบาดทะยักในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มกราคม 2544-เมษายน 2548. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 49–66, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/175896. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.