อึงพินิจพงศ์ ว. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 20, n. 3, p. (4), 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/176644. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.