ทิวทอง ศ. ความสัมพันธ์ของความหนาของผนังกระเพาะอาหารจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องกับการวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหาร. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 1–11, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/179800. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.