อูรณการ บ. ความไวและความจำเพาะของการเจาะดูดก้อนแข็งที่คอด้วยเข็มขนาดเล็ก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 13–21, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/180459. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.