จงสืบสิทธิ ธ. ผลการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโดยการจึ้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 34, n. 1, p. 149–156, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/186003. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.