อึงพินิจพงศ์ ว. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 25–37, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/195747. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.