ประเสริฐถาวรศิริ ช. การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการทดสอบคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีดื่มกลูโคส 50 กรัม ระหว่างภาวะรับประทานอาหาร และงดอาหารมาก่อนทดสอบ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 39–47, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197286. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.